Svenska Pionsällskapets Stadgar

Pionisten®

Svenska Pionsällskapet

The Swedish Peony Society

”Att inse att man inte är ensam (och inte är värst)

är redan det värt avgiften...”

 

(En av våra piongalna medlemmar om medlemskapet i Pionsällskapet)

 

 

 

Svenska Pionsällskapets stadgar

STADGAR FÖR Svenska Pionsällskapet (The Swedish Peony Society)

Fastställda vid årsmöte 2017-04-08

 

 

§ 1 Föreningens firma

 

Föreningens firma är Svenska Pionsällskapet (The Swedish Peony Society)

 

§ 2 Föreningens ändamål

 

Föreningen har till ändamål att sprida kunskap och fakta om pioner, inklusive deras skötsel och plantering. Uppgiften innefattar råd kring val av pioner och information till medlemmarna om nya sorter, samt kännedom om odlare och försäljare på den globala marknaden. Man ska även skapa och upprätthålla kontakter med andra pionsällskap runt om i världen, samt ordna studiebesök och föreläsningar för medlemmarna när tillfälle ges.

Föreningen ska uppfylla sitt ändamål genom att upprätthålla en hemsida på internet som alla medlemmar har tillgång till, samt även hålla medlemmarna informerade via e-post och Facebook.

Vidare har föreningen en medlemstidning som utkommer två gånger per år – vår och höst. Föreningen deltar årligen vid Nordiska Trädgårdar på Stockholmsmässan.

 

§ 3 Föreningens säte

 

Föreningen har sitt säte i Mariestad, Mariestads kommun, Västra Götalands län.

 

§ 4 Medlemskap

 

Medlem i föreningen är den som vill verka för föreningens målsättning och förbinder sig att följa föreningens stadgar.

 

§ 5 Medlemsavgifter

 

Medlem ska betala den medlemsavgift som årligen fastställs av årsmötet.

 

§ 6 Styrelsen

 

Styrelsen består av ordförande, kassör, 5 övriga ledamöter jämte 1 suppleant. Styrelsen utser inom sig vice ordförande och de övriga roller/funktioner föreningen anser sig behöva. Vid förfall inträder suppleant. Avgår ledamot före mandattidens utgång inträder suppleant i dennes ställe för tiden t o m nästa årsmöte.

 

§ 7 Styrelsens uppgifter

 

Styrelsen företräder föreningen, bevakar dess intressen och handhar dess angelägenheter. Styrelsen beslutar å föreningens vägnar såvida inte annat föreskrivs i dessa stadgar. Styrelsen ska verkställa av årsmötet fattade beslut, handha föreningens ekonomiska angelägenheter och föra räkenskaper, samt avge årsredovisning till årsstämman för det senaste räkenskapsåret.

Styrelsen sammanträder när ordföranden finner det erforderligt eller om minst två styrelseledamöter begär detta.

Styrelsen är beslutsför då minst 4 personer är närvarande. Styrelsebeslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening ordföranden biträder.

Föreningens firma tecknas av föreningens ordförande och kassör, gemensamt eller var för sig. Detta innefattar tecknade av externa avtal, samt disponering av föreningens bankkonton och bankkort.

 

§ 8 Räkenskaper

 

Räkenskapsår ska vara kalenderår.

Styrelsens årsredovisning ska överlämnas till föreningens revisor senast den 1 februari.

 

§ 9 Revisorer

 

Styrelsens förvaltning ska årligen granskas av en på årsmötet utsedd revisor. Revisorn ska senast den 1 mars avge sin revisionsberättelse.

 

§ 10 Årsmöte

 

Ordinarie årsmöte, vilket är föreningens högsta beslutande organ, hålls årligen i samband med Nordiska Trädgårdar. Kallelse ska sändas till alla medlemmar senast fyra veckor före ordinarie årsmöte och senast två veckor före extra årsmöte.

 

Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden behandlas:

1.Val av ordförande och sekreterare för mötet.

2.Fastställande av röstlängd för mötet.

3.Val av protokolljusterare och rösträknare.

4.Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

5.Fastställande av dagordning.

6.a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.

1.b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.

7.Revisionsberättelsen för verksamhets-/räkenskapsåret.

8.Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

9.Fastställande av medlemsavgifter.

10.Fastställande av ev. verksamhetsplan och behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret.

11.Val av ordförande i föreningen för en tid av 2 år.

12.Val av övriga styrelseledamöter samt suppleanter för en tid av 2 år.

13.Val av revisor.

14.Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

15.Övriga frågor.

 

Beslut i frågor av större ekonomisk betydelse för föreningen eller dess medlemmar får inte fattas om detta inte funnits med i kallelsen till mötet.

 

§ 11 Extra årsmöte

 

Extra årsmöte hålls när styrelsen eller revisorn finner att det är nödvändigt eller när minst 1/10 av föreningens medlemmar kräver detta genom en skriftlig begäran till styrelsen. Av begäran ska framgå det eller de ärenden som medlemmarna vill att mötet ska behandla. På extra årsmöte får endast de ärenden som angivits i kallelse behandlas.

§ 12 Rösträtt

 

Vid årsmöte har varje medlem en röst. Rösträtten är personlig men kan utövas genom ombud.

 

§ 13 Beslut, omröstning och beslutsmässighet

 

Beslut fattas med bifallsrop eller om så begärs, efter omröstning.

 

Omröstning sker öppet, utom vid val där sluten omröstning ska äga rum om någon begär detta. Beslut fattas, såvida dessa stadgar ej föreskriver annat, med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder, vid val sker dock avgörandet genom lottning.

Ledamot av styrelsen får inte delta i beslut om ansvarsfrihet för förvaltningsåtgärd för vilken denne är ansvarig, inte heller vid val av revisor.

Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.

 

§ 14 Regler för ändring av stadgarna

 

För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster. Förslag till ändring av stadgarna får ges såväl av medlem som av styrelsen.

 

§ 15 Utträde

 

Medlem som önskar utträda ur föreningen ska skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen.

 

§ 16 Uteslutning

 

Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att den har försummat att betala beslutade avgifter, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen skadat föreningens intressen, till exempel genom spridning av falsk eller felaktig information.

Fråga om uteslutning får inte avgöras förrän medlem fått del av de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts. Beslut om uteslutning får inte fattas förrän medlemmen fått tillfälle att yttra sig inom av föreningsstyrelsen angiven tid, minst 30 dagar. I beslutet ska skälen för uteslutning redovisas. Beslutet ska tillställas den berörde inom 7 dagar efter beslutet.

 

§ 17 Upplösning av föreningen

 

För upplösning av föreningen krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster. Om föreningen upplöses ska föreningens tillgångar överlämnas till Rädda barnen och Barncancerfonden.

Kopia av det årsmötesprotokoll som innehåller beslut om föreningens upplösning ska därefter sändas till Skatteverket för avregistrering av föreningen.

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved